Obowiązki informacji w zakresie ochrony danych osobowych zgodnie z art. 13 DSGVO

Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (osoby odpowiedzialnej)

Timmer GmbH; Dieselstraße 37, D-48485 Neuenkirchen

Tel.: +49 (0)5973-9493-0, info@timmer.de

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Datenschutz@timmer.de (adres pocztowy patrz wyżej)

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

 • Wykonanie umowy (zamówienie i realizacja zamówienia)
 • Rejestrowanie dostaw towarów i usług
 • Wypełnianie zobowiązań prawnych
 • Własne, uzasadnione interesy przetwarzania zgodnie z art.6 ust.1f:
  • kontakty promocyjne dotychczasowych klientów do opieki posprzedażnej klientów
  • Informacje o kampaniach marketingowych i nowych produktach

Odbiorca danych

 • Wewnętrzne działy firmowe

Przesyłanie do państw trzecich

 • aktualnie nie planowane

Czas przechowywania danych

 • W ramach relacji biznesowej na czas trwania tego połączenia

Prawo do informacji, poprawiania, usuwania, ograniczenia przetwarzania

Klienci mają prawo do informacji, poprawiania i usuwania lub ograniczania przetwarzania danych osobowych przechowywanych przez nas. Usuwanie odbywa się, jeśli nie ma żadnych obowiązków przechowywania. Dopóki istnieją obowiązki magazynowania, można dokonać ograniczenia przetwarzania.

Prawo do sprzeciwu, przenoszenia danych i cofnięcia zgody

Klienci mają prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych i prawo do przenoszenia danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, tak jak w przypadku zgody na kontakt przez e-mail, wówczas zgoda ta może zostać odwołana w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

Prawo do odwołania się do organu nadzorczego

Klienci mają prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru. Dane kontaktowe naszego właściwego organu nadzoru to:

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen
Postfach 20 04 44; 40102 Düsseldorf; Tel.: 0211/38424-0; poststelle@ldi.nrw.de

Konieczność dostarczania danych

Dostarczanie danych osobowych jest wymagane do realizacji relacji biznesowych. W przypadku niedostarczenia danych, obsługa klienta i działania następcze mogą być częściowo lub całkowicie niemożliwe.

W tym kontekście nie przeprowadza się automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania.